Thai Jasmine Fragrant Rice

10kg

Biriyani Rice

8 x 5kg

Basmati Rice-Sunbul

8 x5kg

Basmati Rice-Crystal

8 x5kg

Long grain Sella Rice

4 x 5kg

Basmati Rice

4 x 5kg

Wild Rice

1kg

Arborio Rice

1kg

Nissiki Rice

12 x 2.25kg

Calrose Rice

22.68kg

Koshikari Rice

20kg

Couscous

500g